Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Náklo
ObecNáklo

Náklo

Historie

Samotný název Náklo se vyskytuje poprvé v psaných listinách roku 1078 ve formě německé "Nákel", staroslovansky "Naklye - Náklí - Náklo". Název Náklo znamená baľinaté místo, kde klíčí mladé vrbiště. Toto je jeden z mohých výkladů názvu obce. 

Jiná eventualita vychází z toho, že název "Náklo" vznikl podle staveb "na kůlech", které se v těchto oblastech stavěly a byly archeology objeveny.

Někteří historikové oproti tomu tvrdí, že Náklo je odvozeno od srbského slova "naklja" coľ znamená záhyb řeky.

Ve  své při o původ názvu Náklo, historikové, kteří zastávají názor, že je odvozeno od slova klíčit, argumentují skloňováním slova "kůl" ve  staročeštině. Podle nich by název vzniklý ze slova "kůl" zněl "Na-klí". "Náklo" je podle nich pojmenování bahnitého místa, kde klíčí vrby.
Obyvatelé samotné obce a i současní historikové se však přiklánějí spíše k  variantě, že Náklo vzniklo podle osady "na kůlech", kterou zde archeologové objevili.

První zmínka o Nákle, jak již bylo řečeno, je díky písemné zprávě z roku 1078. V tomto roce daroval kníže Oto Sličný část desátků, které získal od nákelských, nově založenému kláštěru Hradisko v  Olomouci.

První slovanští obyvatelé obce byli pohané, jejich hroby zde byly nalezeny. Celá obec se rozkládala na ostrohu v bažinaté oblasti, bažiny tvořily její přirozenou ochranu ze strany severní. Ze  strany druhé byla obec chráněna branou, ta měla zabránit nepříteli ke  vstupu do obce. V místech kde tato brána stála, se dodnes nachází část obce zvaná "Zábraň".

Počátky šlechtických rodů spadají do nejstarších dob, kdy jednotlivci vynikali udatností, bohatstvím a  věhlasem. Jejich rodina pak požívala vážnosti a vynikala nad jiné. Toto bývalo v každé osadě a tedy i v Nákle. I zde byl šlechtický rod, který měl své sídlo, tvrz, hrad a dvůr. Z vladycké rodiny nákelské se později vyvinul rod rytířů z Nákla. V tomto rodě bylo časté jméno Bohuněk.
Znak pánů z Nákla je znám pouze z jedné zachovalé pečeti z roku 1440 (znak úplně vlevo). Za rody příbuzné se považují ty, které užívaly podobného znaku. Mnohdy však není možno přesně určit, zda ve znaku je hlava husí, supí nebo kohoutí.

Erb NákloNynější podoba obecního znaku pochází z  roku 1997. V zeleném štítě je červený heroldský kříž, provázený přivrácenými stříbrnými husími hlavami s krky, se zlatými zobáky a  červenými jazyky.

Slavnostního předání rozhodnutí o  přidělení obecního znaku z rukou premiéra Miloše Zemana se zúčastnil starosta obce Karel Široký. 

Někdy před rokem 1600 byla v Nákle zřízena škola. Ve spisech olomouckého klášterního Hradiska se u roku 1609 uvádí jméno Havel Simitius, což byl učitel, který v té době v Nákle učil. Škola byla nedaleko kostela a fary. Švédský vpád ji roku 1642  zničil, ale vesnice nechala školu znovu zřídit a to opět u kostela.

Pokud se podíváme do obsahu výuky, tak se na škole vyučoval biblický dějepis, krasopis, mluvnice, místní zeměpis, počítání zpaměti, přírodopis a zpěv.

Během let se podoba budovy školy měnila. V roce 1786 při dělení panského dvora, bylo rozhodnuto, že se z budov zřídí škola a fara. Bohužel však škola byla zřízena v nevyhovující budově, jež byla vlhká a tmavá. V roce 1843 se v jedné z tříd propadl strop, ten byl opraven až v roce 1853. Budova byla však nadále nevyhovující, což nelibě nesli hlavně rodiče žáků. Proto se některé z obcí (Příkazy a Unčovice) vyškolily a zřídily si školy vlastní. V roce 1885 se započalo se stavbou nové školní budovy na pozemcích Melichara a Františky Maulerových, které byly za tímto účelem obcí vykoupeny. Kolaudace nové stavby se konala 17. února 1886, ale stavba nebyla schválena, zejména na střeše se našlo množství nedostatků, po jejich odstranění byla budova konečně 31.  srpna 1886 zkolaudována. Definitivní vybavení školních místností bylo provedeno roku 1890.
Na budově byly později prováděny ještě ozdobné práce. Upravoval se dvůr a tělocvična. Roku 1900 byla opravena střecha, roku 1921 vsazena nová okna. Ale už roku 1930 bylo nutno celou budovu řádně upravit neboť tato byla stavěna velmi nedbale. I kvůli počtu žáků bylo rozhodnuto školu o jedno patro nadstavit. Práce byly zahájeny roku 1935 a po Novém roce 1936 se v již upravené škole vyučovalo a vyučuje se dodnes

Hanácké kroje

Hanácký kroj se v Nákle nosil ještě počátkem 19. století, mizeti počal teprve po roce 1850. Mužský kroj vymizel nejdříve. Nebyl tak bohatý jako ženský. Oděv ženský byl pestřejší a podle něho se poznávaly ženy starší od mladších, vdané od svobodných. Jednotlivé části ženského obleku byly tyto: pančuche, střevice, krbce, papuče, sťořák, fěrtoch, zástěra, oplečí, rokávce, lajdik, placák, šátek na hlavo, gargola, pantlék, flanelka, batan, kuľoch, valaška, marinka, obrus a heta.

Již ve čyřicátých letech 18. století se scházeli někteří sousedé z Nákla a okolí na faře u kaplana Ondřeje Brázdila, který jim půjčoval ke čtení české knihy. Později se scházeli u  kupce Františka Richtra, kde se četlo a o slyšeném hovořilo. Láska ke  knize byla příčinou, že soukromý čtenářský kroužek v Nákle se změnil roku 1863 na první nákelský spolek.
Druhým nejstarším nákelským spolkem byl zpěvácký spolek "Svatopluk". Během let vznikaly spolky další a další. Jmenujme například: Občanská Beseda, Veteránský spolek, Sbor dobrovolných hasičů, Králikářský spolek, Včelařský spolek, Holubářský spolek, Drůbežnický spolek, Skupina venkovské mládeže, Jednota Orla, Jednota Sokola, Okrašlovací spolek a spousta dalších.

Osada Jáchymov vznikla z pozemků zrušeného klášterního dvora v Nákle v roce 1785. Jméno získala po inspektoru komorních statků Jáchymovi ze Stettenhofenu. Jejím prvním rychtářem byl Martin Majtnar. Nová osada Jáchymov a Obec Náklo byly spolu vždy spojeny, takže se obec i osada vzájemně doplňovaly. Sporem mezi Nákelskými a Jáchymovskými - zvanými též familianti - byly nákelské pastviny. Osada totiž nedostala příděl pastvin a Jáchymovští museli pást dobytek na těchto pastvinách za peníze. V Jáchymově vznikla časem kaplička, bohužel není přesně známo kdy. V roce 1918 se začalo provádět slučování menších obcí s většími a v roce 1937 bylo uskutečněno i  sloučení Jáchymova s Náklem. Dodnes je Jáchymov částí obce Náklo.

Zdroj: Josef Vrbka - Dějiny obce Náklo

Historie obce v datech

 • 1078 první písemná zmínka o Nákle
 • 1140 první zmínka o faře v Nákle
 • 1176 první zmínka o hospodě Kocanda v Nákle
 • 1415 Drslav z Nákla pečetil listinu české slechy na podporu M. Jana Husa
 • 1450 zmínka o přestavbě (novostavbě?) kostela
 • 1512 a 1514 datace nejstarších nákelských zvonů
 • 1672 první zmínka o škole v Nákle
 • 1674 první zmínka o kapličce na Zabraní 
 • 1698 dostavěn nynější kostel 
 • 1714 před uvedeným rokem dokončena stavba sídla premonstrátů v Nákle, nyní fara (od 1784)
 • 1745 vysvěcen kamenný kříž před branou kostela
 • 1755 klášter Hradisko věnoval Náklů hasičskou ruční stříkačku, sloužila až do roku 1887
 • 1758 kaple na Zabraní pokryta šindelem
 • 1784 zrušen klášter Hradisko
 • 1786 založení Jáchymova rozdělením-parcelací-nákelského dvora, který patřil klášteru Hradisko, 39 osadníků, každý dostal 12 měřic pole (2,5 ha), 3  měřice luk a pozemek na stavbu, do 1850 měl Jáchymov svého rycht| ře, osídlování Jáchymova začalo ještě před vlastním formálním založením
 • 1786 spolu s farou zřízena z panského dvora i škola
 • 1786 socha sv. Floriana přenesena na Okolisko
 • 1826 koupil nákelské panství Filip hrabě ze Saint-Genois
 • 1831 kostel pokryt šindelem, rozebrána klenba a nahrazena dřevěným stropem
 • 1834 kaple na Zabraní „obklopena zahrádkou"
 • 1842 začala stavba hrází kolem mlýnského ramene Moravy, která umožnila využít pastviska na pole
 • 1846 první stálý lékař v Nákle
 • 1862 vznik Čtenářského spolku v Nákle, o rok později vznikl i jeho divadelní odbor
 • 1863 vznik Pěveckého spolku Svatopluk
 • 1868 členové Pěveckého spolku Svatopluk zpívali s pražským Hlaholem při* kladení základních kamenů Národního divadla v Praze
  • zřízena poštovna v Nákle
 • 1872 vznik Občanské záložny v Nákle
 • 1873 založen nový hřbitov a postaven kříž
 • 1876 vznikl hasičský spolek v Nákle s vlastní stříkačkou
  • vznik Občanské besedy místo Čtenářského spolku
  • František Palacký čestným občanem Nákla
 • 1879 část Trávníku vedle plaviska osázena lipami a akáty
  • obec se zavázala hradit poplatky „za zprávy stran povětrnosti cestou telegrafickou z meteorologického ústavu z Vídně"
 • 1881 Občanská záložna koupila grunt č. 14 a upravila jej pro svoji potřebu
 • 1882 rodina Falcová zřídila kamenný kříž při cestě ke Lhotě
 • 1883 hlouben rybník Podkova a nalezeny unikátní archeologické památky
 • 1886 kolaudace nové školy
 • 1887, 8. 12. svěceny dvě nové sochy v kostele, zakoupené v Tyrolsku
  • zakoupena nová ruční hasičská stříkačka
 • 1891 zřízena pošta v Nákle
 • 1894 dokončena stavba obecní nemocnice č. 140
 • 1895 přástky nákelského učitele Osvalda Vídrmana předvedeny na Národo-pisné výstavě v Praze
 • 1896 kamenný kříž před branou kostela přenesen před vchod
 • 1898 stavěla se silnice do Lhoty
  • Náklo a okolní obce založily odvodňovací družstvo
 • 1899 rolníci z Nákla a Jáchymova členy Rolnického mlékařského družstva v Mezících, založeného v roce 1898
 • 1901 postavena hasičská kůlna
 • 1907 elektrické osvětlení v Nákle, místní občané členy družstevní rolnické elektrárny na Březové (od roku 1903)
  • na Zabraní postaven transformátor s dřevěnou konstrukcí, 1930 nahrazen na nátlak obce transformátorem zděným
 • 1908 založen Sokol v Nákle - zahájeno scelování pozemků
 • 1913 založen Orel v Nákle
 • 1914 „postavena na levé straně kostela ohrada z betonu a železných tyčí místo
 • dřevěného plotu
 • 1919 vznik Národní jednoty v Nákle, jež nahradila Občanskou besedu - vyšla tiskem novela Břehule od nákelského rodáka Františka Červin¬ ka, který psal pod pseudonymem Alois Zábranský
 • 1920 začala intenzívní občanská výstavba v okolí dnešní sokolovny
  • založení církve československé v Nákle
 • 1922 postavena sokolovna, stavitel J. Brach, Příkazy
 • 1925 první automobil v Nákle, pekař Alf. Stejskal
 • 1926 povodeň postihla Lhotu nad Moravou. Střen, voda zasahovala až k Náklu
  • stavba silnice na Zabraní a v Řitivsi včetně válcování, kvůli stavbě silnice byly na Jáchymově vykáceny všechny stromy kromě Lípy svobody u č. 1
 • 1927 Sokol v Nákle získal licenci na kinematografická představení
 • 1928 postavena u sokolovny fara církve československé v Nákle za 110 000 Kč
  • mlátící družstvo koupilo novou mlátičku na elektrický pohon
  • Jan Herben na návštěvě v Nákle při příležitosti 70. narozenin MUDr. Františka Stravy
 • 1929 nákladem MUDr Františka Stravy byla postavena vedle sokolovny mateřská škola a udržována s jeho podporou
  • byla postavena socha sv. Václava jako pomník obětem I. světové války, odhalení 18. 8.
  • stavba mostku přes Cholinku
 • 1930 Orel dostal jako dar grunt č. 59 a zřízena zde Raiffeisenka
 • 1931 oprava kaple na Zabraní
  • autobusové spojení na trati Olomouc - Litovel
 • 1932 vybudován pro hasiče „vodní zdroj" Plavisko
  • koupena motorová stříkačka a 1 200 m hadic, stříkačka dokázala vytlačit vodu z Plaviska až na Jáchymov
 • 1933 začala stavba kanalizace - část Zabraní a Řitives
 • 1934 do zahrady č. 123 přemístěn nově zhotovený kříž náhradou za starý u kovárny u cesty pod strání k Mezícím
  • kolem Střené stavba ochranné hráze
 • 1935 škola nastavena o patro
 • 1936 oprava zdi u kostela proti č. 35
 • 1936, 28. 7. spadlo letadlo na silnici u hasičské zbrojnice, pilot se padákem zachránil, dopadl u Štěpánova
 • 1937 oprava fary v Nákle
  • v Nákle začala vycházet Mojmírova říše, vydavatel J.Vrbka
 • 1939 kolaudace silnice Náklo - Střen - Pňovice (dlážděná přes Náklo)
  • v obci 70 radiových přijímačů a 15 psacích strojů
  • v Nákle zřízena pobočka litovelské měšťanské školy
 • 1941 vyšla kniha Josefa Vrbky Dějiny obce Nákla
  • přestal vycházet časopis Mojmírova říše
 • 1942 založen oddíl pozemního hokeje (působil do roku 1958)
 • 1924 sloučeny Občanská záložna a Raiffeisenka do Hospodářské záložny v Nákle
 • 1945
  • počátek intenzívní těžby štěrkopísku (Stavební podnik)
  • zřízena pobočka České státní spořitelny
  • založeno Zemědělské strojní družstvo v Nákle, vlastnilo tři traktory, samovaz a zřídilo i družstevní prádelnu
 • 1947 rozvodněna Cholinka zaplavila i některé domy v dolní části obce
  • skácen starý kaštan u č. 6 při přestavbě domu poškozeného bombou
  • 15. 5. v polích u obce havarovalo vojenské letadlo, oba letci těžce zraněni
  • zřízen obecní rozhlas v Nákle
 • 1948 v důsledku šetření zrušeno „19 obecních světel"
 • 1949 škola zakoupila zvukový promítací přístroj
 • 1950 na č. 58 a 61 v Nákle zřízen Státní statek
  • 9. 12. ustavující schůze přípravného výboru JZD
  • sál bývalého hostince vedle školy změněn na školní jídelnu
  • v obci 15 aut, 70 motocyklů, 250 rozhlasových přijímačů a 10 televizorů 1951, 30. 3. rada ONV schválila ustavení JZD v Nákle
  • 13. 5. odhalen pomník Rudé armády v Nákle, původně stával u školy
 • 1952 zřízena nová studna u hasičské zbrojnice
  • těžbu štěrkopísku převzaly Štěrkovny a pískovny Olomouc
 • 1954 zřízen „vodní zdroj" v Nákle pro potřeby hasičského sboru na Zabraní před č. 70
 • 1956 nákelský oddíl pozemního hokeje hrál celostátní přebor
 • 1957 v sokolovně instalován druhý promítací přístroj
  • JZD Lhota nad Moravou sloučeno s JZD Náklo
 • 1958 odhalena na Jáchymově na č. 19 pamětní deska spisovateli Františku Červinkovi, píšícímu pod pseudonymem Alois Zábranský
 • 1959 zdravotní středisko přemístěno do budovy Místního národního výboru v Nákle
  • začal vycházet jednou měsíčně Nákelský zpravodaj
  • 6. 1. otevřen obchod Jednoty
  • založen oddíl kopané
 • 1960 připojení obcí Mezic, Lhoty nad Moravou a Střeně k Náklu
 • 1961 vznik JZD Budovatel sloučením družstev v Nákle, Mezících a Střeni
  • dokončen II. kravín
 • 1962 prodejna Jednoty změněna na samoobsluhu
  • položena asfaltová vozovka na silnici Náklo - Lhota a na cestu ke hřbitovu
  • hasičský sbor dostal od JZD valník Praga RN
 • 1963 postavena dnešní prodejna Jednoty
 • 1964 ze sálu hostince U Gájů zřízen kinosál
 • 1965 výstavba hráze proti povodním od továrny ve Lhotě nad Moravou až po Chořelice
 • 1965-1966 oprava fasády věže   kostela
 • 1967 hasičský sbor získal požární auto Praga RN
 • 1968-1969 adaptace hasičské zbrojnice
 • 1970 vznikl Vlastivědný kroužek v Nákle
 • 1971 výstava Vlastivědného kroužku
 • 1972 výstava kraslic a kurs jejich zdobení
  • zahájena výstavba chodníků v Nákle
  • generální oprava školy
 • 1973-1974 generální oprava veřejného osvětlení (výbojkové lampy)
 • 1974 vnik JZD Obránců míru v Nákle se sídlem v Unčovicích spojením JZD Budovatel a družstev v Příkazích, Křelově a Unčovicích
 • 1975 nová krytina na kostele
  • ústřední topení ve škole
 • 1976 sjezd rodáků v Nákle a předvádění Hanáckého práva
 • 1977 I. ročník Memoriálu Jana Opletala ve stolním tenisu
  • zahájen provoz nové štěrkopískovny s kapacitou 650 000 metrů krychlových ročně
 • 1978 oslavy 900 let od první písemné zmínky o Nákle, výstava a přednáška
  • zřízena pečovatelská služba pro přestárlé
  • vybudování ohrazené skládky u kravína
 • 1979 v Nákle 121 automobilů
  • přečíslování Jáchymova na trojmístná čísla
  • zahájena stavba mateřské školy
  • začala výroba bioplynu v Nákle
 • 1981 zřízena 12 m hluboká studna pro mateřskou školu
  • stavbou dálnice skončil provoz Majtnerova zájezdního hostince
  • rozšířena těžba v pískovně plošně a do hloubky od 6 do 25 m
 • 1982 mistrovství ČSR ve vodním lyžování v Nákle, poprvé windsurfing
  • pískovna, zábor 5 ha půdy
 • 1984 dostavba mateřské školy (od roku 1979)
  • druhé vydání novely Aloise Zábranského Břehule
  • postaveny vlajkové stožáry u pomníku Rudé armády
 • 1985 natočen film o pečení svatebního koláče v Nákle
  • vznik národopisného kroužku Břehule při ZŠ Náklo
 • 1986 ,27. - 29. 6. sjezd rodáků, učitelů a absolventů školy při příležitosti 100. výročí školy a 110. výročí hasičského sboru
  • oprava kina
  • postavena autobusová čekárna u silnice Olomouc - Litovel
 • 1987 nový promítací přístroj v kině
  • oprava Plaviska
  • přestavba hasičské zbrojnice do dnešní podoby - dokončeno v roce
 • 1988 zahájena stavba veřejného vodovodu
 • 1989 vznik Občanského fóra
 • 1990 volby do obecního zastupitelstva
 • 1993, 1. 1. osamostatnila se obec Střen
 • 1994 začala plynofikace Nákla, skončena 1995 1996 plynofikace školy v Nákle  - Náklo přihlášeno do Programu obnovy venkova 
 • 1996  vybudován plynovod Mezice - hodnota díla 2 200 000,- Kč 
 • 1997 rozsáhlá povodeň,která zasáhla i Náklo a Lhotu nad Moravou 
 • 1998 vybudovány malometrážní obecní byty v Nákle na č.p. 64-hodnota díla 4 600 000,- Kč 
 • 1999 dokončena rekonstrukce budovy OÚ Náklo č. 14-hodnota díla 6 500 000,- Kč
 • 2000 vybudován plynovod Lhota nad Moravou - hodnota díla 2 550 000,- Kč
 • 2002 schválen Územní plán obce Náklo
 • 2003 dokončena výstavby čističky odpadních vod- hodnota díla 19 200 000,- Kč 
 • 2004 dokončena výstavba kanalizace -hlavní řad -hodnota díla 27 000 000,- Kč
 • 2007 zbudována opěrná zeď ve Lhotě nad Moravou - MMR - 2 256 000,-
 • 2008 oprava kaple na Jáchymově - 310 000 POV, vybudování přechodu pro chodce v Nákle - 296 000,- MFČR.
 • 2009 výstavba víceúčelového hřiště v Nákle - 2 733 000,- ROP
 • 2010 oprava hrobu MUC Jana Opletala - 192 000,- Ol. kraj, Mikroregion Litovel

Obec

Aktuální teplota

19.3.2024 08:03

Aktuální teplota:

--- °C

Vlhkost:

--- %

Rosný bod:

--- °C

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Když v červnu severní větry vějí, tu se bouřky opozdějí.

Pranostika na akt. den

Na svatou Agripinu odpočívej jenom ve stínu.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Partneři obce